Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dự báo cung cầu thị trường về sản phẩm của dự án đầu tư trong tương lai:

Các nhà kinh tế cũng như các nhà quản trị kinh doanh luôn luôn quan tâm đến cầu về sản phẩm hay dịch vụ trong một thời kỳ nhất định (hay trong tương lai), bởi vì nó mới chính là những nhu cầu có khả năng thanh toán hay những cá nhân này sẵn sàng tiêu dùng để thỏa mãn nhu cầu của mình. Hơn thế nữa, việc dự báo cầu sản phẩm của dự án trong tương lai còn là nhân tố quyết định đến việc lựa chọn mục tiêu và quy mô sản xuất tối ưu của dự án. Do đó, dự báo cầu thị trường về một loại sản phẩm hàng hóa tiêu dùng hay dịch vụ mà dự án dự kiến sản xuất trong tương lai có ý nghĩa hết sức quan trọng. Để đạt được mục tiêu trên phải thực hiện theo những bước cơ bản sau:

-         Phân tích cung cầu thị trường về sản phẩm của dự án ở hiện tại và trong quá khứ

-         Dự báo cầu sản phẩm dự án trong tương lai

-         Dự báo cung sản phẩm của dự án trong tương lai.

1. Phân tích cung cầu thị trường về sản phẩm của dự án ở hiện tại và trong quá khứ.

Phân tích cung cầu hiện tại và những năm trong quá khứ của thị trường mục tiêu nhằm cung cấp tình hình và số liệu cho phân tích, dự báo cung cầu sản phẩm của dự án trong tương lai. Nội dung nghiên cứu bao gồm những vấn đề sau:

- Xác định mức tiêu thụ

- Nguồn cung cấp

- Đánh giá mức độ thỏa mãn cung cầu thị trường về sản phẩm của dự án.

Những nội dung trên được phân tích ở hiện tại và trong những năm quá khứ.

2. Dự báo cầu sản phẩm của dự án trong tương lai.

Để dự báo cầu thị trường về một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong tương lai, cá nhà kinh tế thường sử dụng rất nhiều phương pháp dự báo khác nhau, tùy thuộc vào nguồn và khối lượng thông tin thu thập được. Tuy nhiên, có một số phương pháp dự báo thường được áp dụng trong dự báo cầu sản phẩm của dự án trong tương lai đó là:

- Dự báo cầu thị trường bằng phương pháp ngoại suy thống kế

- Dự báo cầu thị trường bằng mô hình hồi qui tương quan.

- Dự báo cầu thị trường bằng hệ số co giãn cầu

- Dự báo cầu thị trường bằng phương pháp định mức.

- Dự báo cầu thị trường bằng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.

Dự báo cầu bằng phương pháp ngoại suy thống kê:

Cơ sở khoa học của phương pháp ngoại suy là dựa trên mối quan hệ kế thừa giữa ba trạng thái phát triển của đối tượng dự báo: quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba trạng thái đó chuyển tiếp liên tục cho nhau và hình thành nên quy luật phát triển của đối tượng. Vì vậy dự báo bằng phương pháp ngoại suy thống kê là việc nghiên cứu lịch sử phát triển của đối tượng dự báo để tìm ra tính quy luật phát triển của nó trong quá khứ, hiện tại và chuyển tính quy luật đó sang tương lai với các điều kiện sau:

- Đối tượng dự báo phải phát triển một cách ổn định theo thời gian

- Những điều kiện chung cho sự phát triển của đối tượng dự báo phải được duy trì trong tương lai

- Không có những tác động gây ra những thay đổi đột biến trong quá trình phát triển của đối tượng dự báo.

Do những điều kiện ràng buộc trên, nên trong một số lớn trường hợp việc áp dụng phương pháp này có thể đưa đến những kết quả không chính xác, chẳng hạn: khi có những đột biến quan trọng trong lĩnh vực kinh tế xã hội của vùng lãnh thổ mà dự án dự định tiêu thụ sản phẩm (việc điện khí hóa một vùng nào đó làm cho mức tiêu thụ các sản phẩm điện dân dụng như tivi, tủ lạnh của vùng đó tăng vụt lên). Ngoài ra, phương pháp dự báo này còn không phù hợp khi sản phẩm của dự án là những sản phẩm mới và lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

Để thực hiện dự báo cầu thị trường bằng phương pháp ngoại suy thống kê, cần phải tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: thu nhập mức tiêu thụ loại sản phẩm mà dự án dự định sản xuất qua các năm quá khứ và hiện tại. Từ đó xây dựng dãy số thời gian.

Bước 2: Xác định xu hướng và quy luật phát triển của đối tượng dự báo.

Bước 3: Xây dựng hàm xu thế

Bước 4: Sử dụng hàm xu thế để ngoại suy dự báo cho những năm trong tương lai.

Bước 5: Xác định độ tin cậy của dự báo

Phương pháp này thường cho kết quả tương đối chính xác đối với những sản phẩm có tính ổn định cao và thường được vận dụng để dự báo ngắn hạn.

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư
PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt
  (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn