Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Quá trình soạn thảo dự án đầu tư:

Quá trình soạn thảo dự án đầu tư trải qua 3 cấp độ nghiên cứu.

1.Nghiên cứu và phát hiện các cơ hội đầu tư: đây là bước nghiên cứu sơ bộ nhằm phân tích, lựa chọn cơ hội đầu tư có hiệu quả để chuyển sang giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.

2. Nghiên cứu tiền khả thi: Tiếp tục đi sâu vào phân tích cơ hội đầu tư đã lựa chọn nhằm khẳng định lại một lần nữa tính khả thi của cơ hội đầu tư đã lựa chọn.

Nội dung nghiên cứu tiền khả thi bao gồm các vấn đề:

 • Các bối cảnh chung về kinh tế, xã hội, pháp luật có ảnh hưởng đến dự án.
 • Nghiên cứu thị trường
 • Nghiên cứu kỹ thuật
 • Nghiên cứu về tài chính
 • Nghiên cứu về các lợi ích kinh tế xã hội

Đặc điểm nghiên cứu của giai đoạn này vẫn còn chưa chi tiết, sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu tiền khả thi là luận chứng tiền khả thi (dự án tiền khả thi).

Nghiên cứu hỗ trợ chỉ được đặt ra cho dự án tùy thuôc vào đặc điểm kỹ thuật của dự án, vào nhu cầu thị trường đối với sản phẩm do dự án cung cấp, vào tình hình phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới. Nội dung nghiên cứu hỗ trợ thường bao gồm nội dung:

 • Nghiên cứu thị trường đầu ra sản phẩm dự án.
 • Nghiên cứu thị trường đầu vào nguyên vật liệu.
 • Nghiên cứu lựa chọn công nghệ, trang thiết bị
 • Nghiên cứu qui mô kinh tế của dự án
 • Nghiên cứu địa điểm thực hiện dự án.

3. Nghiên cứu khả thi: là cốt lõi của quá trình chuẩn bị đầu tư, giai đoạn này nhằm đưa ra những kết luận chính xác về các vấn đề cơ bản của dự án.

Kết quả nghiên cứu của giai đoạn này là luận chứng kinh tế kỹ thuật (dự án khả thi).

Nội dung nghiên cứu của giai đoạn này cũng tương tự như giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi nhưng khác nhau ở chỗ mức độ chi tiết hơn, chính xác hơn.

Đặc điểm nghiên cứu của giai đoạn này mang tính chính xác cao nhất, mỗi khía cạnh nghiên cứu đều xem xét ở trạng thái động theo tình hình từng năm trong suốt cả đời dự án. Mọi yếu tố không ổn định đều được đề cấp đến trong quá trình nghiên cứu.

4. Yêu cầu đặt ra đối với việc soạn thảo dự án là phải đưa ra được các giải pháp khả thi trên các khía cạnh thị trường, kỹ thuật, tổ chức quản lý và nhân sự của dự án, tài chính, kinh tế xã hội của dự án.

5. Để soạn thảo dự án phải dựa vào các căn cứ sau:

 • Căn cứ pháp lý
 • Các tiêu chuẩn, qui phạm và định mức trong từng lĩnh vực kinh tế kỹ thuật cụ thể (trong và ngoài nước).
 • Các quy ước, thông lệ quốc tế và kinh nghiệm thực tế trong và ngoài nước

6. Quá trình soạn thảo dự án được tiến hành theo trình tự các bước công việc sau:

 • Lập nhóm soạn thảo: gồm chủ nhiệm dự án và các thành viên là những người có trình độ chuyên môn, chuyên sâu trong từng khía cạnh nội dung của dự án.
 • Lập quy trình soạn thảo dự án gồm các bước sau:
  • Nhận dạng dự án
  • Lập đề cương sơ bộ của dự án và dự trù kinh phí soạn thảo
  • Lập đề cương chi tiết của dự án
  • Phân công công việc cho các thành viên soạn thảo

Các công việc khi tiến hành soạn thảo dự án.

 • Mô tả dự án và trình bày với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư
 • Hoàn tất văn bản dự án
 • Lập lịch trình soạn thảo dự án: là sự chi tiết hóa thời gian thực hiện các phần công việc của quá trình soạn thảo.

Cách thông dụng và đơn giản nhất là lập lịch trình theo biểu đồ GANTT.

7. Dự án đầu tư được soạn thảo cần phần trình bày một cách khoa học với các luận chứng chặt chẽ, logic. Bố cục thông thường của một báo cáo nghiên cứu khả thi gồm:

 • Mục lục của bản dự án
 • Tóm tắt dự án
 • Phần thuyết minh và thiết kế cơ sở của dự án
 • Kết luận và kiến nghị
 • Phụ lục tính toán và những hồ sơ, tài liệu, thông tin cần thiết liên quan tới các nội dung nghiên cứu khả thi.

Giáo trình Lập Dự Án Đầu Tư

 PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt

   (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn