Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Phạm vi quản lý (Phạm vi kiểm soát) trong tổ chức:

1. Khái niệm

Phạm vi quản lý hay phạm vi kiểm soát là số lượng nhân viên ở các cấp mà một người quản lý có thể điều hành một cách hiệu quả.

Phạm vi quản lý 16, nghĩa là mỗi người quản lý trực tiếp quản lý 16 nhân viên, có thể phù hợp với người quản đốc làm việc ở nhà máy sản xuất sản phẩm hàng loạt với số lượng lớn. Mặt khác, phạm vi quản lý 8 lại phù hợp với những công ty sản xuất những sản phẩm đa dạng phù hợp với thị hiếu đa dạng của khách hàng.

2. Phạm vi quản lý rộng và hẹp

Phạm vi quản lý là rộng khi có số lượng lớn nhân viên chịu sự giám sát trực tiếp của một người quản lý. Ngược lại, phạm vi quản lý là hẹp khi một nhà quản lý điều hành một số lượng nhỏ nhân viên dưới quyền.

Người quản lý có phạm vi quản lý hẹp có thể kiểm soát chặt chẽ nhân viên của mình và sat sao với công việc hàng ngày hơn. Do vậy, người quản lý có thể có những hướng dẫn, hỗ trợ kịp tho72oi cho từng nhân viên khi có những khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện công việc nhằm đạt hiệu quả công việc cao. Tuy nhiên, vì người quản lý có xu hướng kiểm soát chặt chẽ nhân viên nên ít nhiều cũng có thể làm giảm tính tự chủ và sáng tạo của nhân viên. Hơn nữa, ở cùng một tổ chức, nếu một người quản lý có phạm vi quản lý hẹp thì số cấp quản lý trong tổ chức sẽ nhiều hơn so với người quản lý có phạm vi quản lý rộng, kéo theo đó, chi phí hành chính của tổ chức có phạm vi quản lý hẹp sẽ cao hơn. Ngược lại, người quản lý có phạm vi quản lý rộng thì có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhân viên một cách chặt chẽ vì phải quản lý số lượng lớn nhân viên. Tổ chức có phạm vi quản lý rộng sẽ linh hoạt hơn và người quản lý có nhiều cơ hội gần gũi khách hàng và tiếp cận nhanh với thị trường hơn.

Xu hướng trong những năm gần đây là mở rộng phạm vi quản lý. Phạm vi quản lý rộng phù hợp với việc đẩy mạnh giảm chi phí, tăng tốc độ ra quyết định, nâng cao tính linh hoạt, gần gũi hơn với khách hàng và trao quyền cho nhân viên của các công ty. Nhằm đảm bảo các hoạt động của mình không bị suy yếu do mở rộng phạm vi quản lý, các tổ chức đã đầu tư đáng kể vào công tác đào tạo nhân viên. Các nhà quản lý nhận thấy họ có thể điều  hành một phạm vi rộng hơn khi các nhân viên hiểu tường tận các công việc của mình hoặc có thể giúp các đồng nghiệp khác khi những người này gặp khúc mắc.

Theo Henry Mintzberg, việc lựa chọn phạm vi quản lý tối ưu sẽ phụ thuộc vào 5 điều kiện sau:

- Yêu cầu về sự phối hợp giữa những bộ phận trong tổ chức

- Sự giống hay tương tự của những nhiệm vụ trong mỗi bộ phận

- Loại thông tin mà những người ở từng bộ phận cần.

- Sự khác biệt về nhu cầu tự quản của từng cá nhân trong tổ chức

- Mức độ giao tiếp/tiếp xúc của những nhân viên với những người quản lý

3. Những yếu tố ảnh hưởng đến phạm vi quản lý

Việc xác định phạm vi quản lý hiệu quả trong tổ chức phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:

- Mức độ phức tạp của các công việc và phạm vi trách nhiệm gắn với từng công việc trong tổ chức

- Khả năng của các cán bộ quản lý trong tổ chức.

- Lượng thời gian mà nhà quản lý có thể sắp xếp để trao đổi với nhân viên dưới quyền mình.

- Khả năng, động lực, tinh thần tự giác của các nhân viên dưới quyền

- Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và công nghệ của tổ chức.

Giáo trình Hành vi tổ chức 
Chủ biên: PGS.TS. Bùi Anh Tuấn
  PGS.TS. Phạm Thúy Hương

  (quantri.vn biên tập và số hóa)

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn