Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Dòng vốn dài hạn:

Dòng vốn dài hạn có vai trò quan trọng trong cán cân thanh toán của nhiều quốc gia. Khác với vốn ngắn hạn phụ thuộc vào lãi suất, vốn dài hạn chảy vào một quốc gia chủ yếu do môi trường kinh tế và kinh doanh ổn định, thuận lợi, chứng tỏ một khả năng tăng trưởng kinh tế lâu dài.

Sự phân loại dòng vốn dài hạn được dựa vào mức độ kiểm soát đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là dongvốn cơ bản nhất. Dựa vào bản chất của FDI, vốn FDI dài hạn đầu tư vào các cơ sở sản xuất hoặc thương mại mới đã đong gop đang kể cho tăng trưởng ổn định của nền kinh tế, tạo ra phúc lợi kinh tế cho các thành phần và được khuyến khích bởi các nước nhận đầu tư. Nếu cán cân vốn thặng dư do nguồn vốn này sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế. Ngược lại, đầu tư trực tiếp nhằm thôn tính các doanh nghiệp đã tồn tại trong nên kinh tế hoặc mua đất đai, bất động sản thường không được các quốc gia khuyến khích vì nó động đến các vấn đề về “chủ quyền” và chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn mất quyền kiểm soát của nước chủ nhà trong tương lai.Cán cân vốn thặng dư do dòng đầu tư này thường không ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế trong dài hạn.

 

 

 

Giáo trình Tín dụng và Thanh toán Thương mại Quốc tế

TS.Trần Văn Hòe ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn