Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Cần làm gì để triển khai quản trị định hướng chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:

Thứ nhất, cam kết thực hiện

Các NQT cao cấp nhận thức tính cấp bách của QT định hướng chất lượng

Chọn lựa nhân vật chủ chốt đối với QT định hướng chất lượng

Nhân vật chủ chốt phải cam kết thực hiện và thực sự hỗ trợ thực hiện:

Trên cơ sở phân tích quá trình, chi phí triển khai thực hiện QT định hướng chất lượng để cân nhắc và quyết định

Khi đã quyết định sẽ phải cam kết thực hiện.

Thứ hai, lựa chọn đội ngũ cán bộ

NQT cao cấp chịu trách nhiệm
GĐ chất lượng

Tổ điều hành và áp dụng

Các nhóm chất lượng

Là các nhóm chuyên môn về CS Clg, giáo dục và đào tạo, KS và cải tiến Clg, đo lường, đánh giá và tính toán Hq và phòng ngừa và khắc phục

Phải XĐ rõ mục tiêu, nguyên tắc cũng như qui chế HĐ của từng nhóm, tạo ra sắc thái văn hóa riêng của nhóm, chú ý đến các nhân tố thành công của nhóm

Phải XĐ rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mội bộ phận, cá nhân gắn với việc đảm bảo chất lượng

Thứ ba, lập kế hoạch

Lập kế hoạch sơ bộ, chỉ rõ:

Các công việc cần làm

Thời gian tiến hành từng công việc

Đặc biệt chú ý kế hoạch chọn tổ chức tư vấn và tổ chức cấp chứng chỉ ISO 9000

Lập kế hoạch chi tiết:

Khảo sát, so sánh thực trạng QT với các yêu cầu để tìm lỗ hổng (phân tích lỗ hổng)

Lập kế hoạch chi tiết gồm các công việc cụ thể cần làm và thời gian tiến hành từng công việc đó

Sơ đồ 12.Quá trình tiếp cận hệ thống

Sơ đồ 13.Quá trình QT chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Thứ 4, văn bản hóa hệ thống chất lượng

Tên gọi, phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Mục lục

Giới thiệu về tổ chức, mô tả trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân

Chính sách chất lượng và  mục tiêu của các bộ phận

Mô tả các yếu tố của hệ thống chất lượng

Mô tả các thủ tuc qui trình

Mô tả các hướng dẫn công việc

Các giải thích, hướng dẫn cần thiết

Phụ lục

Các văn bản khác:

Các tài liệu cần thiết đảm bảo hoạch định, tác nghiệp, KS các quá trình có Hq

Mẫu hồ sơ chất lượng

Thứ năm, tổ chức đào tạo, hướng dẫn

Các NQT cao cấp phải nhận thức rõ tính tất yếu của QT chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO, hai mô hình QT là truyền thống và theo quá trình, khái quát về ISO 9000

Các NQT cấp trung gian được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cụ thể về:

Nhận thức đúng vai trò của QT theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

QT theo quá trình

Hệ thống chất lượng ISO 9000/2000

Kỹ thuật soạn thảo thủ tục qui trình

Các kỹ thuật quản trị, thống kê

Các nhân viên phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về:

Nhận thức đúng vai trò của QT theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

QT theo quá trình

Kỹ thuật xây dựng lưu đồ công việc, sơ đồ nhân quả

Tổ chức cho nhân viên cam kết thực hiện những đều đã được hướng dẫn

Tổ chức các buổi tọa đoàm về chất lượng

Tổ chức đội ngũ cán bộ đánh giá chất lượng nội bộ và đào tạo nghiệp vụ cho họ

Thường xuyên xem xét lại các thủ tục qui trình, hướng dẫn công việc cũng như công tác đánh giá và điều chỉnh

Định kỳ xin cấp lại theo qui định của tổ chức cấp chứng chỉ ISO 9000

 

 

 

Bài tập thực hành quản trị kinh doanh ( Hệ đào tạo vừa làm vừa học)

PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền ( Chủ Biên)

Quantri.vn  biên tập

 

 

 

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn