Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kết quả

Các bên có liên quan thanh toán tín dụng chứng từ:

a. Người xin mở thư tín dụng (the applicant for credit) là nhà nhập khẩu, người mua.

Nhiệm vụ và quyền lợi chủ yếu của người mở thư tín dụng:


* Kịp thời làm giấy đề nghị mở L/C và các thủ tục có liên quan gửi tới ngân hàng.

* Thực hiện ký quỹ (khi có yêu cầu của ngân hàng).

* Thanh toán phí dịch vụ ngân hàng: phí mở L/C, phí tu chỉnh L/C, phí ký hậu B/L…

* Phối hợp với ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán do người bán gửi tới.

* Có quyền được từ chối thanh toán khi người bán không thực hiện đúng quy định của
L/C.

* Nhận hàng (nếu có)

b. Ngân hàng phát hành thư tín dụng (the issuing/ opening bank)

Đây là ngân hàng dịch vụ nhà nhập khẩu

Nhiệm vụ của ngân hàng phát hành bao gồm:

* Yêu cầu người làm đơn mở thư tín dụng phải nộp đủ các hồ sơ và ký quỹ khi cần thiết để đảm bảo an toàn thanh toán sau này cho ngân hàng.

* Phát hành thư tín dụng theo nội dung của giấy đề nghị mở L/C, thông báo thư đến người hưởng lợi thông qua ngân hàng đại lý ở nước người xuất khẩu.

* Tu chỉnh L/C khi có yêu cầu.

* Kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán do người xuất khẩu gửi tới.

* Yêu cầu nhà nhập khẩu thanh toán tiền.

* Thanh toán tiền cho người hưởng lợi nếu bộ chứng từ hợp lệ đúng quy định của L/C.

Quyền lợi của ngân hàng phát hành:

+ Hưởng lợi phí dịch vụ ngân hàng từ 0,125% đến 0,5% trị giá của L/C. 

+ Từ chối thanh toán nếu bộ chứng từ bất hợp lệ.

+ Hưởng lợi hàng hóa nếu người mua không thanh toán.

+ Ngân hàng được miễn trách nhiệm trong trường hợp gặp bất khả kháng như chiến tranh, hỏa hoạn, động đất,...

c. Người hưởng lợi thư tín dụng (the beneficiary)

Là người bán, người xuất khẩu hoặc người khác do người xuất khẩu chỉ định.

Nếu người xuất khẩu chính là người hưởng lợi (thường là như vậy) thì nhiệm vụ của người này là:

* Tiếp nhận L/C bản gốc và đánh giá khả năng thực hiện được các nội dung này của mình.

* Đề nghị tu chỉnh nội dung của L/C khi cần thiết.

* Giao hàng theo đúng quy định của L/C.

* Lập bộ chứng từ thanh toán xuất trình cho ngân hàng theo đúng quy định của L/C.

* Trả các phí dịch vụ ngân hàng như phí thông báo L/C, phí tu chỉnh L/C, chiết khấu bộ chứng từ, phí kiểm tra bộ chứng từ có bất hợp lệ,….

Quyền lợi của người xuất khẩu:

+ Từ chối giao hàng nếu nội dung L/C khác với nội dung hợp đồng ngoại thương đã thỏa thuận gây thiệt hại cho người bán và người bán đã đề nghị tu chỉnh L/C nhưng không được đáp ứng.

+ Quyền được nhận tiền hoặc chỉ định người thay thế mình hưởng lợi L/C.

d. Ngân hàng thông báo thư tín dụng (the advising bank)

Đây là ngân hàng phục vụ người xuất khẩu, thường là ngân hàng đại lý của ngân hàng mở thư tín dụng có trụ sở ở nước người xuất khẩu.

Nhiệm vụ của ngân hàng này:

* Tiếp nhận L/C bản gốc và chuyển nó tới người xuất khẩu dưới dạng nguyên văn một
cách kịp thời.

* Đánh giá ban đầu tính hợp lệ của bộ chứng từ.

* Chuyển bộ chứng từ thanh toán đến ngân hàng phát hành.

* Thanh toán tiền cho người xuất khẩu nếu được ủy quyền thanh toán.

Quyền lợi của ngân hàng thông báo:

Được hưởng phí dịch vụ ngân hàng.

e. Ngân hàng xác nhận thư tín dụng (the confirming bank)

Là ngân hàng xác nhận trách nhiệm của mình sẽ cùng ngân hàng mở thư tín dụng bảo đảm việc trả tiền cho người xuất khẩu trong trường hợp ngân hàng mở thư tín dụng không đủ khả năng thanh toán. Ngân hàng xác nhận có thể vừa là ngân hàng thông báo thư tín dụng hay là một ngân hàng khác do người xuất khẩu yêu cầu, thường là một ngân hàng lớn, có uy tín trên thị trường tín dụng và tài chính quốc tế.

f. Ngân hàng thanh toán thư tín dụng (the paying bank)

Có thể là ngân hàng mở thư tín dụng hoặc có thể là một ngân hàng khác được ngân
hàng mở thư tín dụng chỉ định thay mình thanh toán tiền cho nhà xuất khẩu hay chiết khấu hối phiếu. Trường hợp ngân hàng làm nhiệm vụ chiết khấu hối phiếu thì gọi là ngân hàng chiết khấu (the negotiating bank). Nếu địa điểm trả tiền quy định tại nước người xuất khẩu thì ngân hàng trả tiền thường là ngân hàng thông báo. Trách nhiệm của ngân hàng thanh toán giống như ngân hàng mở thư tín dụng khi nhận bộ chứng từ của người xuất khẩu gửi đến.

Quantri.vn - Biên tập và hệ thống hóa

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn