Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Kế toán

Chủ đề Kế toán2013-12-21 23:30:55
Người đặt câu hỏi: Dương Thanh Tùng

Hạch toán khi góp vốn vào cơ sử kinh doanh đồng kiểm soát như sau:

Nợ TK 222- Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại)

Nợ TK 811- Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của thành phẩm)                 Có TK 155 - Thành phẩm

      Có TK 711 - Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của thành phẩm tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh)

      Có TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của thành phẩm tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh).

- Mà theo thông tư 244 mình thấy không còn hạch toán vào tk3387 nữa. như vậy có hạch toán như trên được không?

Dear bạn Dương

Căn cứ điều 22 của Thông tư 224/2009/TT/BTC có hướng dẫn rất rõ về cách hạch toán. Trong đó chia ra cách hạch toán khác nhau cho từng đơn vị khác nhau:

- Trường  hợp bạn hạch toán kế toán trên sổ công ty góp vốn

- Trường hợp bạn hạch toán trên sổ sách kế toán hợp nhất

Cách hạch toán của bạn đúng khi ghi nhận trên sổ sách kế toán hợp nhất nhưng không đúng nếu hạch toán trên sổ sách của riêng công ty góp vốn liên doanh. bạn tham khảo phần trích bên dưới nhé.

 

Regards

_______________________________________________________________________

 

 

1. Trên báo cáo tài chính riêng  của bên góp vốn liên doanh

 

1.1. Trường hợp bên góp vốn  liên doanh góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

 

Khi góp vốn bằng tài sản phi  tiền tệ (hàng tồn kho, TSCĐ…) vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, bên góp vốn  liên doanh phải ghi nhận toàn bộ phần chênh lệch giữa giá đánh giá lại (do các  bên thoả thuận) lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản phi tiền tệ mang đi góp vốn  liên doanh vào thu nhập khác, ghi:

 

- Trường hợp giá đánh giá lại  của hàng tồn kho mang đi góp vốn lớn hơn giá trị ghi trên sổ kế toán, ghi:

 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh  (giá đánh giá lại)

 

Có các TK 152, 153, 155, 156,  611 (Giá trị ghi sổ kế toán)

 

Có TK 711 – Thu nhập khác (Số  chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán của vật tư, hàng  hoá mang đi góp vốn).

 

- Trường hợp giá đánh giá lại  của TSCĐ mang đi góp vốn lớn hơn giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán, ghi:

 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh  (Giá đánh giá lại)

 

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá  trị hao mòn)

 

Có các TK 211, 213, 217 (Nguyên  giá)

 

Có TK 711 – Thu nhập khác (Số  chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ mang đi góp  vốn).

 

Trường hợp giá đánh giá lại (do  các bên thoả thuận) của tài sản phi tiền tệ mang đi góp vốn liên doanh nhỏ hơn  giá trị ghi sổ, kế toán thực hiện theo quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp  hiện hành.

2. Trên báo cáo tài chính hợp  nhất của bên góp vốn liên doanh

2.1. Trường hợp bên góp vốn  liên doanh góp vốn bằng hàng tồn kho hoặc bán hàng tồn kho cho cơ sở kinh doanh  đồng kiểm soát

a) Ghi nhận doanh thu chưa thực  hiện tương ứng với phần lãi của bên góp vốn liên doanh phát sinh từ giao dịch  góp vốn bằng hàng tồn kho hoặc bán hàng tồn kho trong kỳ.

Cuối kỳ, khi lập báo cáo tài  chính hợp nhất, bên góp vốn liên doanh căn cứ vào giá trị hàng tồn kho đem đi  góp vốn hoặc đã bán (có lãi) cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trong kỳ nhưng  cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán hàng tồn kho cho bên thứ 3 độc lập, bên  góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại và ghi nhận là doanh thu chưa thực  hiện đối với phần lãi do góp vốn hoặc bán hàng tồn kho tương ứng với phần lợi  ích của mình trong liên doanh. Bút toán điều chỉnh trên Bảng tổng hợp các chỉ  tiêu điều chỉnh được thực hiện như sau:

- Trường hợp góp vốn bằng hàng  tồn kho có lãi:

Nợ Thu nhập khác (Phần lãi hoãn  lại do góp vốn bằng hàng tồn kho tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên  doanh)

Doanh thu chưa thực hiện.

- Trường hợp bán hàng tồn kho  có lãi:

Nợ Doanh thu bán hàng và cung  cấp dịch vụ (Phần lãi hoãn lại do bán hàng tồn kho tương ứng với phần lợi ích  của mình trong liên doanh)

Doanh thu chưa thực hiện.

b) Khi cơ sở liên doanh đồng  kiểm soát bán hàng tồn kho (do nhận góp vốn hoặc mua từ bên góp vốn liên doanh)  cho bên thứ ba ở kỳ sau:

- Ghi nhận doanh thu chưa thực  hiện đầu kỳ: Căn cứ vào số lãi chưa thực hiện liên quan đến số hàng tồn kho mà  cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán cho bên thứ ba tại thời điểm cuối kỳ  trước, kế toán ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đối với phần lãi hoãn lại tương  ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh tại thời điểm đầu kỳ:

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân  phối (lãi chưa thực hiện đầu kỳ)

Có Doanh thu chưa thực hiện.

- Ghi nhận lãi đã thực hiện  trong kỳ: Căn cứ vào số hàng tồn kho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán cho  bên thứ ba trong kỳ, kế toán kết chuyển doanh thu chưa thực hiện vào doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh  trong kỳ:

Nợ Doanh thu chưa thực hiện

Có Doanh thu bán hàng và cung  cấp dịch vụ (đối với giao dịch bán hàng tồn kho)

Có Thu nhập khác (Đối với giao  dịch góp vốn bằng hàng tồn kho).

c) Điều chỉnh ảnh hưởng của  thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

- Ghi nhận tài sản thuế hoãn  lại do ghi nhận doanh thu chưa thực hiện phát sinh từ giao dịch góp vốn bằng  hàng tồn kho hoặc bán hàng tồn kho cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trong kỳ:

Cuối kỳ kế toán, khi lập báo  cáo tài chính hợp nhất, kế toán căn cứ vào doanh thu chưa thực hiện được ghi  nhận trong kỳ ghi nhận tài sản thuế hoãn lại phát sinh trong kỳ:

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn  lại

Có Chi phí thuế TNDN hoãn lại .

- Ghi nhận tài sản thuế thu  nhập hoãn lại do ghi nhận doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ sau: Căn cứ vào số  doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm đầu kỳ, kế toán ghi nhận tài sản thuế  hoãn lại tại thời điểm đầu kỳ:

Nợ Tài sản thuế thu nhập hoãn  lại

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân  phối.

- Hoàn nhập tài sản thuế hoãn  lại do kết chuyển doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ vào báo cáo kết  quả hoạt động kinh doanh: Căn cứ số doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào  doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc thu nhập khác do cơ sở kinh doanh  đồng kiểm soát bán hàng cho bên thứ ba trong kỳ, kế toán hoàn nhập tài sản thuế  hoãn lại tương ứng với phần doanh thu chưa thực hiện chuyển thành đã thực hiện  trong kỳ:

Nợ Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Có Tài sản thuế thu nhập hoãn  lại.

Chuyên gia Tài chính.

Giảng viên Đại học UBIS Thụy Sĩ

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến